مهندس امیر نجفی زاده

زمانبندی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
8-10 - - - - - - -
10-12 مشاور - مشاور - مشاور - -
12-14 مشاور - مشاور - مشاور - -
14-16 مشاور مشاور مشاور مشاور مشاور مشاور -
16-18 مشاور مشاور مشاور مشاور مشاوره مشاور مشاور
18-20 مشاور مشاور مشاور مشاور مشاور مشاور مشاور
20-22 مشاور مشاور مشاور مشاور مشاور مشاور -

 

مشخصات تحصیلی و شغلی:

  • مدیر پروژه، مهندسین مشاور کوبان کاو  1391
  • سرپرست بخش ژئوتکنیک، مهندسین مشاور کوبان کاو
  • دکترای تخصصی: مهندسی عمران- ژئوتکنیک
  • کارشناسی ارشد: مهندسی عمران- مکانیک خاک و پی
  • کارشناسی: مهندسی عمران- آب و فاضلاب

مشاوره در زمینه پروژه های صنعتی:

  • ارائه خدمات مهندسی و مشاوره مطالعات ژئوتکنیک بیش از 30 پروژه به سایر مهندسین مشاور همکار