تربیت بدنی

سرکار خانم پریناز  بهیم
سرکار خانم پریناز بهیم

کارشناس تربیت بدنی-رشته های تیراندازی، والیبال، هندبال، بدنسازی