مهندسی صنایع

مهندس محمد  دانش مهر
مهندس محمد دانش مهر

کارشناسی ارشد مهندسي شيمي-دانشگاه صنعتي شريف-مدیر مهندسی پروژه-مدیر واحد فرایند