فیزیک

مهندس محمد حسین  رضایی
مهندس محمد حسین رضایی

کارشناسی ارشد علوم و فناوری نانو (دانشگاه زنجان-دانشگاه تهران)-مشاوره ساخت سلول خورشیدی (فتوولتائیک)
دکتر رقیه  قاسم پور
دکتر رقیه قاسم پور

دکترای تخصصی نانوفناوری دانشگاه صنعتی شریف-هیئت علمی دانشگاه تهران-گروه انرژی های نو و محیط زیست
دکتر فاطمه راضی آستارایی
دکتر فاطمه راضی آستارایی

فوق دکترا فیزیک دانشگاه صنعتی شریف-هیئت علمی دانشگاه تهران-گروه انرژی های نو و محیط زیست