مکاترونیک

دکتر حمید  ساعتی
دکتر حمید ساعتی

دروس دانشگاهی | مکاترونیک | پروژه های صنعتی | تربیت بدنی
مهندس افشین  طاهری
مهندس افشین طاهری

مکاترونیک- دانشگاه امیرکبیر