زبان های خارجی

مهندس مهدی صالحی
مهندس مهدی صالحی

کارشناس مهندسی مکانیک-مشاوره تعمیر و نگهداری هواپیما-مدرس و ارزیاب زبان انگلیسی
سرکار خانم نازنین  ضرغامی
سرکار خانم نازنین ضرغامی

کارشناس زبان انگلیسی-مدرس-مشاوره مدیریت و اصول بازرگانی