زبان

مهندس پدرام  دشتی
مهندس پدرام دشتی

سیستم های انرژی - زبان
مهندس امیر نجفی زاده
مهندس امیر نجفی زاده

مهندسی عمران-دانشگاه تهران