مهندسی منابع طبیعی

دکتر علی  خطیبی
دکتر علی خطیبی

دکترای تخصصی مهندسی سیستم های انرژی-دانشگاه تهران-مشاور پروژه های انرژی های تجدیدپذیر