مهندسی منابع طبیعی

مهندس محمدپارسا  خلخالی
مهندس محمدپارسا خلخالی

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی-دانشگاه تهران