پروژه های صنعتی

مهندس جواد  ملکوتی خواه
مهندس جواد ملکوتی خواه

دروس دانشگاهی فیزیک مهندسی شیمی پروژه های صنعتی مواد کامپیوتر
دکتر حمید  ساعتی
دکتر حمید ساعتی

دروس دانشگاهی مکاترونیک پروژه های صنعتی تربیت بدنی
مهندس ملیکا  دولت دوست
مهندس ملیکا دولت دوست

دروس دانشگاهی برق الکترونیک نرم افزار تخصصی پروژه های صنعتی عمومی قالی بافی

مهندس امیر نجفی زاده
مهندس امیر نجفی زاده

پروژه های صنعتی عمران
تست تستی
تست تستی

پروژه های صنعتی منابع طبیعی نانو