پروژه های صنعتی

مهندس جواد  ملکوتی خواه
مهندس جواد ملکوتی خواه

دروس دانشگاهی | فیزیک | مهندسی شیمی | پروژه های صنعتی | مواد | کامپیوتر
دکتر حمید  ساعتی
دکتر حمید ساعتی

دروس دانشگاهی | مکاترونیک | پروژه های صنعتی | تربیت بدنی
مهندس ملیکا  دولت دوست
مهندس ملیکا دولت دوست

برق الکترونیک-دانشگاه شریف

مهندس امیر نجفی زاده
مهندس امیر نجفی زاده

مهندسی عمران-دانشگاه تهران