نرم افزار تخصصی

مهندس شهره  سلطانی
مهندس شهره سلطانی

سیستم های انرژِی | نرم افزار تخصصی | سیستم های انرژِی | منابع طبیعی
مهندس ملیکا  دولت دوست
مهندس ملیکا دولت دوست

برق الکترونیک-دانشگاه شریف
مهندس افشین  طاهری
مهندس افشین طاهری

مکاترونیک- دانشگاه امیرکبیر