نرم افزار تخصصی

مهندس شهره  سلطانی
مهندس شهره سلطانی

سیستم های انرژِی نرم افزار تخصصی سیستم های انرژِی منابع طبیعی
مهندس ملیکا  دولت دوست
مهندس ملیکا دولت دوست

دروس دانشگاهی برق الکترونیک نرم افزار تخصصی پروژه های صنعتی عمومی قالی بافی