دروس دانشگاهی

مهندس حسین مشهدی
مهندس حسین مشهدی

سیستم های انرژِی سیستم های انرژِی
مهندس مهدی صالحی
مهندس مهدی صالحی

سیستم های انرژِی سیستم های انرژِی گردشگری

مهندس پدرام دشتی
مهندس پدرام دشتی

سیستم های انرژِی زبان
مهندس اکبر وکیلی تجره
مهندس اکبر وکیلی تجره

ریاضی صنایع صنایع

مهندس محمد بلوتی وند
مهندس محمد بلوتی وند

سیستم های انرژِی
مهندس یاور شرفی
مهندس یاور شرفی

شیمی فیزیک
مهندس حمید غریبی
مهندس حمید غریبی

عمران عمران

مهندس محمد حسین رضایی
مهندس محمد حسین رضایی

زبان مهندسی شیمی
مهندس مسعود رمضانی
مهندس مسعود رمضانی

سیستم های انرژِی زبان

 نازنین ضرغامی
نازنین ضرغامی

برق الکترونیک
دکتر علی خطیبی
دکتر علی خطیبی

انرژی مکانیک

مهندس رضا مسعودی آشتیانی
مهندس رضا مسعودی آشتیانی

برق الکترونیک برق الکترونیک برق الکترونیک
پریناز بهیم
پریناز بهیم

تربیت بدنی

دکتر رقیه قاسم پور
دکتر رقیه قاسم پور

زبان مهندسی شیمی
مهندس صابر آشوری
مهندس صابر آشوری

سیستم های انرژِی سیستم های انرژِی
مهندس مجید محمد شریفی
مهندس مجید محمد شریفی

سیستم های انرژِی سیستم های انرژِی

مهندس حمید گرشاسبی
مهندس حمید گرشاسبی

شیمی فیزیک فیزیک قالی بافی
مهندس جواد ملکوتی خواه
مهندس جواد ملکوتی خواه

دروس دانشگاهی فیزیک مهندسی شیمی پروژه های صنعتی مواد کامپیوتر

مهندس شهره سلطانی
مهندس شهره سلطانی

سیستم های انرژِی نرم افزار تخصصی سیستم های انرژِی منابع طبیعی
دکتر حمید ساعتی
دکتر حمید ساعتی

دروس دانشگاهی مکاترونیک پروژه های صنعتی تربیت بدنی
مرضیه ثابت
مرضیه ثابت

دروس دانشگاهی برق الکترونیک

مهندس محمدپارسا خلخالی
مهندس محمدپارسا خلخالی

دروس دانشگاهی مواد
مهندس ملیکا دولت دوست
مهندس ملیکا دولت دوست

دروس دانشگاهی برق الکترونیک نرم افزار تخصصی پروژه های صنعتی عمومی قالی بافی
امیر سخن صفت
امیر سخن صفت

مکاترونیک