بازرگانی

سرکار خانم نازنین  ضرغامی
سرکار خانم نازنین ضرغامی

کارشناس زبان انگلیسی-مدرس-مشاوره مدیریت و اصول بازرگانی
دکتر حمید  ساعتی
دکتر حمید ساعتی

دکتری تخصصی ریاضی محض، جبر، نانو کربن-مدرس و استاد دانشگاه-مشاوره تحصیلی-دانشگاه ایتالیا