پایپینگ (Piping)

مهندس شاهین رحمانی
مهندس شاهین رحمانی

کارشناس مهندسی پایپینگ (Piping)
مهندس محمد داورفرا
مهندس محمد داورفرا

مهندسی مکانیک- کارشناس پایپینگ (Piping)