مهندسی انرژی

مهندس کیانا رحمانی
مهندس کیانا رحمانی

کارشناسی ارشد مهندسی انرژی-مدرس-مهندس خرید تجهیزات دوار (Rotary Equipment)-دانشگاه تهران
دکتر علی  خطیبی
دکتر علی خطیبی

دکترای تخصصی مهندسی سیستم های انرژی-دانشگاه تهران-مشاور پروژه های انرژی های تجدیدپذیر
مهندس تهمینه سخن صفت
مهندس تهمینه سخن صفت

کارشناسی ارشد مهندسی انرژی- دانشگاه تهران- مدیر پروژه سیستم انرژی