مهندسی برق

مهندس بابک  بهادری
مهندس بابک بهادری

کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت-کارشناس طراحی و محاسبات روشنایی-مهندسی خرید تجهیزات الکتریکال
مهندس مونا عبداله زاده اکبری
مهندس مونا عبداله زاده اکبری

کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت- کارشناس طراحی و محاسبات روشنایی-مهندسی خرید تجهیزات الکتریکال
مهندس رضا مسعودی آشتیانی
مهندس رضا مسعودی آشتیانی

کارشناسی ارشد مهندسی برق-کارشناس شبکه، دوربین، سانترال، پست برق، دیزل

مهندس افشین  طاهری
مهندس افشین طاهری

کارشناس مهندسی برق الکترونیک-کنترل و ابزار دقیق-دانشگاه شهید رجایی