مهندسی برق

مهندس بابک  بهادری
مهندس بابک بهادری

کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت-کارشناس طراحی و محاسبات روشنایی-مهندسی خرید تجهیزات الکتریکال
مهندس مونا عبداله زاده اکبری
مهندس مونا عبداله زاده اکبری

کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت- کارشناس طراحی و محاسبات روشنایی-مهندسی خرید تجهیزات الکتریکال
مهندس مرضیه  ثابت
مهندس مرضیه ثابت

کارشناسی مهندسی برق-مشاوره تحصیلی-دانشگاه تهران

مهندس ملیکا  دولت دوست
مهندس ملیکا دولت دوست

کارشناسی ارشد مهندسی برق-مشاوره ساخت سلول خورشیدی (فتوولتائیک)-مشاوره تحصیلی-دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
مهندس افشین  طاهری
مهندس افشین طاهری

کارشناس مهندسی برق الکترونیک-کنترل و ابزار دقیق-دانشگاه شهید رجایی