زبان های خارجی

مهندس مسعود  رمضانی
مهندس مسعود رمضانی

مدیر مهندسی مکانیک-جوشکاری، برشکاری، تراشکاری-تامین تجهیزات مکانیکی-دانشگاه صنعتی اصفهان