مهندسی عمران

مهندس امیر نجفی زاده
مهندس امیر نجفی زاده

دکترای تخصصی مهندسی عمران- ژئوتکنیک-دانشگاه تهران-مدیر مهندسی پروژه