گردشگری

مهندس مهدی صالحی
مهندس مهدی صالحی

کارشناس مهندسی مکانیک-مشاوره تعمیر و نگهداری هواپیما-مدرس و ارزیاب زبان انگلیسی