قالی بافی

مهندس حمید  گرشاسبی
مهندس حمید گرشاسبی

شیمی | فیزیک | فیزیک | قالی بافی
مهندس ملیکا  دولت دوست
مهندس ملیکا دولت دوست

برق الکترونیک-دانشگاه شریف