آشپزی

مهندس ملیکا  دولت دوست
مهندس ملیکا دولت دوست

کارشناسی ارشد مهندسی برق-مشاوره ساخت سلول خورشیدی (فتوولتائیک)-مشاوره تحصیلی-دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی