مهندسی کامپیوتر

جناب آقای اکبر  وکیلی تجره
جناب آقای اکبر وکیلی تجره

کارشناس فنی سامانه های نرم افزاری-مشاوره تحصیلی