کشاورزی

جناب آقای هادی  خورسندی آشتیانی
جناب آقای هادی خورسندی آشتیانی

کارشناس کشاورزی-پرورش توت فرنگی و خیار