نتایج جستجو - پروژه صنعتی و دانشگاهی

مهندس حسین  مشهدی
مهندس حسین مشهدی

سیستم های انرژِی سیستم های انرژِی
مهندس مهدی صالحی
مهندس مهدی صالحی

سیستم های انرژِی سیستم های انرژِی گردشگری

مهندس پدرام  دشتی
مهندس پدرام دشتی

سیستم های انرژِی زبان
مهندس کیانا رحمانی
مهندس کیانا رحمانی

سیستم های انرژِی سیستم های انرژِی سیستم های انرژِی منابع طبیعی منابع طبیعی
مهندس اکبر  وکیلی تجره
مهندس اکبر وکیلی تجره

ریاضی صنایع صنایع
مهندس صابر  آشوری
مهندس صابر آشوری

سیستم های انرژِی سیستم های انرژِی
مهندس مجید  محمد شریفی
مهندس مجید محمد شریفی

سیستم های انرژِی سیستم های انرژِی
مهندس حمید  گرشاسبی
مهندس حمید گرشاسبی

شیمی فیزیک فیزیک قالی بافی
مهندس جواد  ملکوتی خواه
مهندس جواد ملکوتی خواه

دروس دانشگاهی فیزیک مهندسی شیمی پروژه های صنعتی مواد کامپیوتر
مهندس یاور  شرفی
مهندس یاور شرفی

شیمی فیزیک
دکتر حمید  ساعتی
دکتر حمید ساعتی

دروس دانشگاهی مکاترونیک پروژه های صنعتی تربیت بدنی
مهندس ملیکا  دولت دوست
مهندس ملیکا دولت دوست

دروس دانشگاهی برق الکترونیک نرم افزار تخصصی پروژه های صنعتی عمومی قالی بافی