نتایج جستجو - مشاوره عمومی

مهندس مهدی صالحی
مهندس مهدی صالحی

سیستم های انرژِی سیستم های انرژِی گردشگری
مهندس کیانا رحمانی
مهندس کیانا رحمانی

سیستم های انرژِی سیستم های انرژِی سیستم های انرژِی منابع طبیعی منابع طبیعی
مهندس اکبر  وکیلی تجره
مهندس اکبر وکیلی تجره

ریاضی صنایع صنایع

مهندس حمید  گرشاسبی
مهندس حمید گرشاسبی

شیمی فیزیک فیزیک قالی بافی
مهندس مسعود  رمضانی
مهندس مسعود رمضانی

سیستم های انرژِی زبان
پریناز  بهیم
پریناز بهیم

تربیت بدنی
مهندس ملیکا  دولت دوست
مهندس ملیکا دولت دوست

دروس دانشگاهی برق الکترونیک نرم افزار تخصصی پروژه های صنعتی عمومی قالی بافی